Ps75 - @歌珊地圣经引擎 Wechat 微信号 CCBible/DBible/BibleEngine

歌珊地圣经引擎——给力的圣经研读和圣经搜索引擎
Geshandi Bible Engine -- Powerful Bible Study and Bible Search Engine


BibleEngine.com | 便携版 Mobile | 帮助 Help | 微信号 CCBible/iGeshandi/BibleEngine

选项 Options 便携 Portable 帮助 Help 版权 Copyright

书卷 Books 多 Multi节 VV 扩展 Ext节 VV 简CN 繁TW 英EN
带原文编号 W/ Strong's Code* 简体和合本CUVS* 繁体和合本CUVT* 英王钦定本KJV* 新美国标准圣经NASB* 英文标准版本ESV
文理和合CUVC 新译本NCVS 吕振中LCVS 思高本CCSB 当代圣经CLBS 简体钦定本CKJVS 繁体钦定本CKJVT
拼音pinyin 更新钦定UKJV 1611钦定 KJV1611 简易英文BBE

 

旧约 (OT)   创 (Gen)   出 (Exod)   利 (Lev)   民 (Num)   申 (Deut)   书 (Josh)   士 (Judg)   得 (Ruth)   撒上 (1Sam)   撒下 (2Sam)   王上 (1Kgs)   王下 (2Kgs)   代上 (1Chr)   代下 (2Chr)   拉 (Ezra)   尼 (Neh)   斯 (Esth)   伯 (Job)   诗 (Ps)   箴 (Prov)   传 (Eccl)   歌 (Song)   赛 (Isa)   耶 (Jer)   哀 (Lam)   结 (Ezek)   但 (Dan)   何 (Hos)   珥 (Joel)   摩 (Amos)   俄 (Obad)   拿 (Jonah)   弥 (Mic)   鸿 (Nah)   哈 (Hab)   番 (Zeph)   该 (Hag)   亚 (Zech)   玛 (Mal)
新约 (NT)   太 (Matt)   可 (Mark)   路 (Luke)   约 (John)   徒 (Acts)   罗 (Rom)   林前 (1Cor)   林后 (2Cor)   加 (Gal)   弗 (Eph)   腓 (Phil)   西 (Col)   帖前 (1Thess)   帖后 (2Thess)   提前 (1Tim)   提后 (2Tim)   多 (Titus)   门 (Phlm)   来 (Heb)   雅 (Jas)   彼前 (1Pet)   彼后 (2Pet)   约一 (1John)   约二 (2John)   约三 (3John)   犹 (Jude)   启 (Rev)

 

 

诗篇(诗) Psalms(Ps)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 

字体大小 FontSize 更小 XS 小 S 中 M 大 L 更大 XL

 

诗 75:1 (亚萨的诗歌,交与伶长。调用休要毁坏。) 神啊!我们称谢你,我们称谢你,因为你的名相近,人都述说你奇妙的作为。 (CUVS)

Ps 75:1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks, for that thy name is near thy wondrous works declare. (KJV)

 • For the choir director; set to Al-tashheth. A Psalm of Asaph, a Song. We give thanks to You, O God, we give thanks, For Your name is near; Men declare Your wondrous works. (NASB)

 • (亞薩之詩使伶長歌之調用勿毀壞○)上帝歟、我稱謝爾、爾名相近、我稱謝爾、人述爾之奇行兮、○ (CUVC)

 • ( Yà sà de shīgē, jiāo yǔ líng zhǎng, diàoyòng xiū yào huǐhuaì ) shén a, wǒmen chēngxiè nǐ, wǒmen chēngxiè nǐ, yīnwei nǐde míng xiāng jìn, rén dōu shùshuō nǐ qímiào de zuòwéi. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (29)

诗 75:2 我到了所定的日期,必按正直施行审判。 (CUVS)

Ps 75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly. (KJV)

 • `When I select an appointed time, It is I who judge with equity. (NASB)

 • 其期既屆、我必秉公行鞫兮、 (CUVC)

 • Wǒ dào le suǒ déng de rìqī, bì àn zhèngzhí shīxíng shĕnpàn. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (38)

诗 75:3 地和其上的居民,都消化了;我曾立了地的柱子。(细拉) (CUVS)

Ps 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved, I bear up the pillars of it. Selah. (KJV)

 • `The earth and all who dwell in it melt; It is I who have firmly set its pillars. Selah. (NASB)

 • 地與居民潰亂、其柱乃我所立兮、 (CUVC)

 • Dì hé qí shang de jūmín, dōu xiāohuà le. wǒ céng lì le dì de zhùzi. ( xì lā ) (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (33)

诗 75:4 我对狂傲人说,不要行事狂傲;对凶恶人说,不要举角; (CUVS)

Ps 75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly, and to the wicked, Lift not up the horn, (KJV)

 • `I said to the boastful, 'Do not boast,' And to the wicked, 'Do not lift up the horn; (NASB)

 • 我謂傲慢者曰、勿傲慢、謂奸惡者曰、勿昂角、 (CUVC)

 • Wǒ duì kuángào rén shuō, búyào xíngshì kuángào. duì xiōngè de rén shuō, búyào jǔ jiǎo. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (33)

诗 75:5 不要把你们的角高举,不要挺着颈项说话。 (CUVS)

Ps 75:5 Lift not up your horn on high, speak not with a stiff neck. (KJV)

 • Do not lift up your horn on high, Do not speak with insolent pride.'` (NASB)

 • 勿高舉爾角、勿強項而言兮、 (CUVC)

 • Búyào bǎ nǐmen de jiǎo gāo jǔ. búyào tǐng zhe jǐngxiàng shuōhuà. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (32)

诗 75:6 因为高举非从东,非从西,也非从南而来。 (CUVS)

Ps 75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. (KJV)

 • For not from the east, nor from the west, Nor from the desertcomes exaltation; (NASB)

 • 扶助之來、非自東、非自西、非自曠野兮、 (CUVC)

 • Yīnwei gāo jǔ fēi cóng dōng, fēi cóng xī, yĕ fēi cóng nán ér lái. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (30)

诗 75:7 惟有 神断定;他使这人降卑,使那人升高。 (CUVS)

Ps 75:7 But God is the judge, he putteth down one, and setteth up another. (KJV)

 • But God is the Judge; He puts down one and exalts another. (NASB)

 • 惟上帝為士師、降此而升彼兮、 (CUVC)

 • Wéiyǒu shén duàndìng. tā shǐ zhè rén jiàng bēi, shǐ nà rén shēng gāo. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (31)

诗 75:8 耶和华手里有杯,其中的酒起沫,杯内满了搀杂的酒,他倒出来,地上的恶人必都喝这酒的渣滓,而且喝尽。 (CUVS)

Ps 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same, but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them. (KJV)

 • For a cup is in the hand of the LORD, and the wine foams; It is well mixed, and He pours out of this; Surely all the wicked of the earth must drainand drink down its dregs. (NASB)

 • 耶和華之手執爵、充以雜質、其酒浮沫、傾之而出、地上惡人飲之、必盡其渣滓兮、 (CUVC)

 • Yēhéhuá shǒu lǐ yǒu bēi. qízhōng de jiǔ qǐ mò. bēi neì mǎn le chānzá de jiǔ. tā dào chūlai. dì shang de è rén bì dōu hē zhè jiǔ de zhā zǐ, érqiĕ hē jǐn. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (36)

诗 75:9 但我要宣扬,直到永远,我要歌颂雅各的 神。 (CUVS)

Ps 75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob. (KJV)

 • But as for me, I will declareit forever; I will sing praises to the God of Jacob. (NASB)

 • 我恆宣其奇行、歌頌雅各之上帝兮、 (CUVC)

 • Dàn wǒ yào xuānyáng, zhídào yǒngyuǎn. wǒ yào gēsòng Yǎgè de shén. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (28)

诗 75:10 恶人一切的角,我要砍断;惟有义人的角,必被高举。 (CUVS)

Ps 75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted. (KJV)

 • And all the horns of the wicked He will cut off, But the horns of the righteous will be lifted up. (NASB)

 • 惡者之角、我必折之、義者之角、必高舉兮、 (CUVC)

 • È rén yīqiè de jiǎo, wǒ yào kǎn duàn. wéiyǒu yì rén de jiǎo, bì beì gāo jǔ. (PINYIN)

本节研经资料 Bible Study 直达 Quick Link: 原文词典  圣经百科  圣经注释  圣经朗读  优训读经  Like/喜爱本节 Like the Verse (36)

 

 

 

 

诗 75:1 (亚萨的诗歌,交与伶长。调用休要毁坏。) 神啊!我们称谢你,我们称谢你,因为你的名相近,人都述说你奇妙的作为。 诗 75:2 我到了所定的日期,必按正直施行审判。 诗 75:3 地和其上的居民,都消化了;我曾立了地的柱子。(细拉) 诗 75:4 我对狂傲人说,不要行事狂傲;对凶恶人说,不要举角; 诗 75:5 不要把你们的角高举,不要挺着颈项说话。 诗 75:6 因为高举非从东,非从西,也非从南而来。 诗 75:7 惟有 神断定;他使这人降卑,使那人升高。 诗 75:8 耶和华手里有杯,其中的酒起沫,杯内满了搀杂的酒,他倒出来,地上的恶人必都喝这酒的渣滓,而且喝尽。 诗 75:9 但我要宣扬,直到永远,我要歌颂雅各的 神。 诗 75:10 恶人一切的角,我要砍断;惟有义人的角,必被高举。 (和合本 CUV)

 

 

Ps 75:1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks, for that thy name is near thy wondrous works declare. Ps 75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly. Ps 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved, I bear up the pillars of it. Selah. Ps 75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly, and to the wicked, Lift not up the horn, Ps 75:5 Lift not up your horn on high, speak not with a stiff neck. Ps 75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ps 75:7 But God is the judge, he putteth down one, and setteth up another. Ps 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same, but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them. Ps 75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob. Ps 75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted. (King James Version KJV)

 

 

诗篇(诗) Psalms(Ps)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 

旧约 (OT)   创 (Gen)   出 (Exod)   利 (Lev)   民 (Num)   申 (Deut)   书 (Josh)   士 (Judg)   得 (Ruth)   撒上 (1Sam)   撒下 (2Sam)   王上 (1Kgs)   王下 (2Kgs)   代上 (1Chr)   代下 (2Chr)   拉 (Ezra)   尼 (Neh)   斯 (Esth)   伯 (Job)   诗 (Ps)   箴 (Prov)   传 (Eccl)   歌 (Song)   赛 (Isa)   耶 (Jer)   哀 (Lam)   结 (Ezek)   但 (Dan)   何 (Hos)   珥 (Joel)   摩 (Amos)   俄 (Obad)   拿 (Jonah)   弥 (Mic)   鸿 (Nah)   哈 (Hab)   番 (Zeph)   该 (Hag)   亚 (Zech)   玛 (Mal)
新约 (NT)   太 (Matt)   可 (Mark)   路 (Luke)   约 (John)   徒 (Acts)   罗 (Rom)   林前 (1Cor)   林后 (2Cor)   加 (Gal)   弗 (Eph)   腓 (Phil)   西 (Col)   帖前 (1Thess)   帖后 (2Thess)   提前 (1Tim)   提后 (2Tim)   多 (Titus)   门 (Phlm)   来 (Heb)   雅 (Jas)   彼前 (1Pet)   彼后 (2Pet)   约一 (1John)   约二 (2John)   约三 (3John)   犹 (Jude)   启 (Rev)

 

选项 Options 便携 Portable 帮助 Help 版权 Copyright

书卷 Books 多 Multi节 VV 扩展 Ext节 VV 简CN 繁TW 英EN
带原文编号 W/ Strong's Code* 简体和合本CUVS* 繁体和合本CUVT* 英王钦定本KJV* 新美国标准圣经NASB* 英文标准版本ESV
文理和合CUVC 新译本NCVS 吕振中LCVS 思高本CCSB 当代圣经CLBS 简体钦定本CKJVS 繁体钦定本CKJVT
拼音pinyin 更新钦定UKJV 1611钦定 KJV1611 简易英文BBE

 

字体大小 FontSize 更小 XS 小 S 中 M 大 L 更大 XL

 

歌珊地圣经引擎微信公众版 订阅号 iGeshandi 服务号 BibleEngine 微信公众平台二维码

歌珊地圣经引擎  歌珊地 

Geshandi Bible Engine 歌珊地圣经引擎 (C) 2004-2014 歌珊地科技 bible@geshandi.com
(浙ICP备06038725号-1 辽ICP备12006535号-1)


友情链接   欢迎持正统归正信仰的主内网站和同工网站互换友情链接
bible.geshandi.com www.Godwithus.cn geshandi.com